Orthopedic

Dr. Prajwol Man Shrestha

Dr. Prajwol Man Shrestha
Senior Consultant / Orthopedic Surgeon M.B.B.S.,MS (Ortho)(NMC No.2096)
Dr. Sri Krishna Awal

Dr. Sri Krishna Awal
Orthopedic
Dr. Madhu Pandey

Dr. Madhu Pandey
Orthopedic
Dr.Bibek Basukala

Dr.Bibek Basukala
Orthopedic M.B.B.S.,MS (NMC No.8152)