Gynaecology

  • Dr. Shova Marikhu Shrestha

    Dr. Shova Marikhu Shrestha
    Consultant Gynaelogist Obsterician
  • Dr. Bhagirathi Kayastha

    Dr. Bhagirathi Kayastha
    Gynaecologist